ગોવા મુંબઈ ની ફ્લાઈટ માં બે વિદેશી મુસાફરો એ એર હોસ્ટેસ્સ સાથે ખરાબ વર્તન કરતા બંને ને નીચે ઉતારી દેવાયા અને આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી

ગોવા મુંબઈ ની ફ્લાઈટ માં બે વિદેશી મુસાફરો એ એર હોસ્ટેસ્સ સાથે ખરાબ વર્તન કરતા બંને ને નીચે ઉતારી દેવાયા અને આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી