ગાંધીનગરમાં કિન્નર નૂતન દે એ યુવતીને લૂંટ અને દુષ્કર્મના ઇરાદે આવેલા 3 શખ્સોથી બચાવી, ધન્ય છે આ કિન્નર નૂતન દે ઉર્ફ એન્જલ ને

ગાંધીનગરમાં કિન્નર નૂતન દે એ યુવતીને લૂંટ અને દુષ્કર્મના ઇરાદે આવેલા 3 શખ્સોથી બચાવી, ધન્ય છે આ કિન્નર નૂતન દે ઉર્ફ એન્જલ ને