કંગના રનૌત એ ટ્વિટર પર કરી વાપસી, પહેલી ટવિટ મૂકી અને પોતાની જાત ને ઘણી ખુશ જણાવી ટ્વિટર પર  વાપસી કરી ને

કંગના રનૌત એ ટ્વિટર પર કરી વાપસી, પહેલી ટવિટ મૂકી અને પોતાની જાત ને ઘણી ખુશ જણાવી ટ્વિટર પર વાપસી કરી ને