ઉરફી જાવેદ એ લોકો ની હાથકડી માં જોવા ની ઈચ્છા કરી પુરી, તમે જોઈ ને કરી લો તમારી ઈચ્છા પુરી, જુઓ જરા