ઉત્તરાયણ આવતા જ પતંગની ફેશનમાં થઇ મોદી સાહેબની એન્ટ્રી, બજારમાં આવ્યા 156 લખેલા પતંગ, આ વર્ષે પણ પતંગના ભાવમાં 20-25 ટકાનો વધારો

ઉત્તરાયણ આવતા જ પતંગની ફેશનમાં થઇ મોદી સાહેબની એન્ટ્રી, બજારમાં આવ્યા 156 લખેલા પતંગ, આ વર્ષે પણ પતંગના ભાવમાં 20-25 ટકાનો વધારો