ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં ધરતીમાં અને ઘરમાં તિરાડો બનતી હોવાથી જમીનના મૂળ નબળા થવાથી લોકોનું હોટેલમાં સ્થળાંતર

ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં ધરતીમાં અને ઘરમાં તિરાડો બનતી હોવાથી જમીનના મૂળ નબળા થવાથી લોકોનું હોટેલમાં સ્થળાંતર