આપવીતી : ગૌતમ અદાણી એ કહ્યું એમનું 2 વાર અપહરણ થઇ ચૂક્યું છે અને એમને 2 વાર મોત ને નજીક થી જોયું છે

આપવીતી : ગૌતમ અદાણી એ કહ્યું એમનું 2 વાર અપહરણ થઇ ચૂક્યું છે અને એમને 2 વાર મોત ને નજીક થી જોયું છે