અવતાર 2 માં સીગોરની વિવર નામની 73 વર્ષ ની અદભુત કલાકાર એ કર્યો 14 વર્ષ ની નાની છોકરી નો રોલ, એમની હરકતો નાની છોકરી જેવી હોવાના કારણ થી પસંદ કર્યા

અવતાર 2 માં સીગોરની વિવર નામની 73 વર્ષ ની અદભુત કલાકાર એ કર્યો 14 વર્ષ ની નાની છોકરી નો રોલ, એમની હરકતો નાની છોકરી જેવી હોવાના કારણ થી પસંદ કર્યા