અમદાવાદના શાહપુરમાં સવારે અચાનક ઘરમાં આગ લાગતા 8 વર્ષના બાળક અને માતા-પિતા સહીત પરિવાર આગમાં હોમાયો

અમદાવાદના શાહપુરમાં સવારે અચાનક ઘરમાં આગ લાગતા 8 વર્ષના બાળક અને માતા-પિતા સહીત પરિવાર આગમાં હોમાયો