અબુધાબીમાં બની રહેલા સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં એક પણ લોખંડના ટુકડાનો ઉપયોગ નહિ થાય; છતાં પણ 7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ સહન કરવાની તાકાત

અબુધાબીમાં બની રહેલા સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં એક પણ લોખંડના ટુકડાનો ઉપયોગ નહિ થાય; છતાં પણ 7 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ સહન કરવાની તાકાત