અથિયા શેટ્ટી અને કે એલ રાહુલના લગ્ન શરુ થતાની સાથે જ સુનિલ શેટ્ટી ભાવુક થઇ રડી પડ્યો

અથિયા શેટ્ટી અને કે એલ રાહુલના લગ્ન શરુ થતાની સાથે જ સુનિલ શેટ્ટી ભાવુક થઇ રડી પડ્યો